Facebook

Utvärdering av studiecirkel i autonom marxism

Framåt kamrater (FK) har under perioden 12/3 – 4/6 drivit en studiecirkel om den autonoma marxismen. Vi har nu efter cirekls avslutande träff gjort en utvärdering som vi vill offentliggöra, både för att andra ska kunna lära sig av våra misstag och ta hjälp av det vi tycker har gått bra, samt ge en grov skiss av hur vårt skolningsarbete kommer att utvecklas.

Bra saker

Vi upplevde att redan vår första träff synliggjorde patriarkala strukturer inom vår egen organisation och arbetet med studiecirkeln accelererade och konkretiserade arbetet med att bekämpa dessa. Vi kunde använda oss av de strategier vi utarbetade för att cirekln skulle fungera bättre internt.

Studiecirkeln har varit en rekryteringsplattform. Den har skapat en yta där ickemedlemmar kan träffa medlemmar och utbyta ideer och erfarenheter. Cirkeln har skapat en lättillgänglig förtoendebildande yta för de som är intresserade av FK:s arbete.

Vi har fördjupat och utvecklat vår teoretiska förståelse av den autonoma marxismen. Detta känner vi har varit användbart i vårt praktiska arbete som organisation, i klasskampen på våra arbetsplatser, och i våra interna politiska samtal.

Dåliga saker

Cirkelns första träff hade betydligt fler deltagare än vi var beredda på, men sedan föll deltagarantalet för varje träff tills det stabiliserades på ungefär hälften så många deltagare som närvarade på första träffen. Vi hade naturligtvis gärna sett att deltagarantalet var fortsatt högt på alla träffar.

Vi tror att vi var något ambitiösa i våra textval. Det var långa texter och vi tror att texternas längd kan ha skapat en för hög tröskel för en del potentiella deltagare.

Facebooks system för flera sammanlänkade evenemang är svårnavigerat, oöverskådligt och klumpigt. Detta har skapat problem både för oss som organiserar cirkeln och deltagare.

När vi ser över vilka texter vi har läst kan vi konstatera att det råder eurocentrism i urvalet av texter. Detta inte är konstigt då vi fokuserat främst på en europeisk teoribildning. Trots detta tror vi att det hade varit möjligt att lyfta fram fler perspektiv. Manliga författare var överrepresenterade i texterna och det är något vi ska ta med till nästa studiecirkel.

Tankar om framtiden

För att nå ut bättre tror vi att vi behöver skapa ett tydligare schema som kan spridas både på nätet och på fysiska platser. Vi vill även utforska möjligheten att hålla träffar på andra ställen än Syndikalistiskt Forum, detta för att göra träffarna synligare och mer tillgängliga även utanför den så kallade aktivistvänstern.
Vi tänker även omstrukturera hur vi presenterar cirklar på facebook för att öka tillgänglighet.
Även om träffarna har ett sammanhållande tema vill vi skapa träffar som kan stå på egna ben. Det ska vara möjligt att gå på enskilda träffar.

Vi ser att det finns ett behov av att ta större socialt ansvar under träffarna. Detta för att skapa ökad gemenskap, vilket vi tror är en nyckelfaktor för att deltagare ska återvända och stanna i cirkeln.
Att skapa en trevlig och attraktiv social miljö är minst lika viktigt som ett genomtänkt teoretiskt innehåll.

Vi ska sträva aktivt efter att ha en strörre bredd på författare och tänkare I vårt material. Vi tror inte att vår rörelses historia börjar i europeiska universitet och vi vill att våra studier ska spegla den förståelsen.

Vi vill experimentera med olika former av media och mötesstrukturer från tillfälle till tillfälle. Vi vill gå ifrån en fast form som följs varje träff och istället öppna upp en för en mångfald av lärosätt. Vi vill att detta ska vara välplanerat och strukturerat.